Trešo pensiju līmeni veido privātā brīvprātīgā pensiju shēma, kura Latvijā darbojas kopš 1998. gada 1. jūlija.

Arī trešā pensiju līmeņa, tāpat kā 1. un 2. pensiju līmeņa, darbības princips ir balstīts uz sakarību, kurā jo lielāks ir valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu apmērs, jo lielāks ir vecuma pensijas apmērs nākotnē. Tieši tādēļ dalība 3. pensiju līmenī ir vēl viena iespēja, kā laikus parūpēties par savu finansiālo situāciju nākotnē. Trešā pensiju līmeņa pensijas kapitāls tiek uzkrāts paralēli un papildus 1. un 2. pensiju līmenim. Arī 3. pensiju līmeņa, tāpat kā 2. pensiju līmeņa, pensiju kapitāls tiek ieguldītas finanšu un kapitāla tirgū, veicinot kapitāla pieaugumu. Kapitāla pieaugusm ir atkarīgs no personas ieguldījumu plāna, vispārējās finanšu tirgus situācijas, kā arī konkrētā līdzekļu pārvaldītāja darbības.

Galvenā trešā pensiju līmeņa atšķirība ir brīvprātības princips. Ja 1. pensiju līmenī tiek iekļauti visi, kuri ir sociāli apdrošināti un veic sociālās apdrošināšanas iemaksas, un 2. pensiju līmenī tiek iekļauti visi, kuri ir dzimuši pēc 1971. gada 1. jūlija, ir vismaz 15 gadus veci un strādā, tad par 3. pensiju līmeņa dalībnieku var kļūt tikai brīvprātīgi. Turklāt, personai ir iespēja uzkrājumu veidot ne vien brīvprātīgi, bet arī veidot to privātajos pensiju fondos.

Trešā pensiju līmeņa pārraudzītāji ir privātie pensiju fondi, kuros brīvprātīgi tiek ieguldīta daļa personas ienākumu. Ieguldījumus var veikt pati persona individuāli vai ar sava darba devēja starpniecību. Mūsdienās pastāv divu veidu pensiju fondi – slēgtie, kuri paredzēti tikai konkrēto uzņēmumu dalībniekiem, un atklātie, kuri ir pieejami ikvienai privātpersonai – individuāli vai ar darba devēja starpniecību. Kā nosaka likums, privātos pensiju fondus ir tiesīgas veidot gan juridiskas personas, gan atsevišķas Latvijas komercbankas, gan atsevišķas apdrošināšanas sabiedrības. Galvenās šo fondu funkcijas ir finanšu līdzekļu saglabāšana un to vērtības pieauguma veicināšana ilgtermiņā. Persona drīkst veidot uzkrājumu vairākos privātajos pensiju fondos vienlaicīgi.

Kļūt par 3. pensiju līmeņa dalībnieku ir pavisam vienkārši – jādodas uz konsulāciju pie potenciālā privātā pensiju fonda administrācijas kādā no Latvijas komercbankām, apdrošināšanas sabiedrībām vai juridiskajām personām un jānoskaidro, kā jūs varat noguldīt savus finanšu līdzekļus konkrētajā pensiju fondā.