Latvijas pensiju sistēma mūsdienās ietver trīs pensiju līmeņus jeb trīs pensiju shēmas. Katram no šiem līmeņiem piemīt savas funkcijas, tomēr to visu vienotā pamatfunkcija ir pensionāru finansiāla nodrošināšana.

Pirmais pensiju līmenis Latvijas pensiju sistēmā tika ieviests 1996. gadā un to veido neuzkrājošā jeb valsts obligātā nefondētā pensiju shēma.

Pirmā pensiju līmeņa pamatā ir dzimumu un paaudžu solidaritātes principi. Dzimumu solidaritāte izpaužas faktā, ka sievietēm un vīriešiem, dodoties pensijā, ir paredzēts vienlīdzīgs pensijas izmaksas laiks, kas ir vienāds ar to vidējo dzīves ilgumu pēc došanās pensijā. Savukārt paaudžu solidaritāte izpaužas faktā, ka strādājošo sociālās apdrošināšanas iemaksas tiek izmaksātas pensionāriem, kuri jau ir vecuma pensijā. Vienkāršiem vārdiem sakot, pirmajā pensiju līmenī notiek personas līdzekļu uzkrāšana tās personīgajai nākotnei, kā arī finansiāla rūpēšanās par tagadnes pensionāriem.

Ikvienam, kurš veic sociālās iemaksas, ir atvērts personīgais konts, kurā tiek reģistrētas ziņas par šo iemaksu veikšanu. Šajā kontā tiek reģistrētas kā personas individuāli veiktās iemaksas, tā arī valsts veiktās iemaksas, kas var būt, piemēram, ar dažādiem pabalstiem saistītas iemaksas. Būtiski uzsvērt, ka šajā kontā reāla nauda netiek uzkrāta, bet gan tiek uzkrāta tikai informācija par visām iemaksām. Kā paredz šis pensiju līmenis – jo ilgāk persona strādā un veic sociālās iemaksas, jo lielāka apmēra pensija tai pienākas, aizejot vecuma pensijā.

Šajā pensiju līmenī tiek iesaistītas pilnīgi visas personas, kuras ir sociāli apdrošinātas un kuru personīgajā kontā ir reģistrētas sociālās apdrošināšanas iemaksas. Kā pašlaik paredz likums, šī līmeņa pensijas tiek nodrošinātas tām personām, kuras vai par kurām ir veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas vismaz 15 gadus. Ja tomēr šis periods ir īsāks, personai tiek piešķirts sociālā nodrošinājuma pabalsts.

35,09% no personas bruto algas tiek novirzīti sociālās apdrošināšanas iemaksām, no kuriem 24,39% tiek novirzīti pensiju apdrošināšanai, no kuriem savukārt 20% tiek novirzīti personas vecuma pensijas kapitālam.

Pirmais pensiju līmenis ir vienīgais no visiem trijiem Latvijas pensiju sistēmas līmeņiem, kurš ir obligāts un neuzkrājošs, taču dalība 2. un 3. pensiju līmenī ir brīvprātīga un tajos veiktās iemaksas tiek uzkrātas nākotnei.