Patērētāju tiesību aizsardzības centrs:

 • Izveidots 1998. gada 17. martā uz Tirdzniecības un pakalpojumu kontroles centra bāzes, bet darboties sācis tā paša gada 1. maijā;

 • 2004. gada 1. maijā, Latvijai iestājoties Eiropas Savienībā, tika ietekmēta Latvijas patērētāju tiesību aizsardzības, preču drošuma, tirgus uzraudzības, atbilstības novērtēšanas politika un likumdošana, kā arī tika pavērtas jaunas iespējas starptautiskai sadarbībai, kas nodrošina un uzlabo patērētāju tiesību aizsardzību Latvijā;

 • Ir viena no valsts pārvaldes iestādēm, kas atrodas Ekonomikas ministrijas pārraudzībā un kas nodarbojas ar patērētāju tiesību un interešu aizsardzības īstenošanu;

 • Darbojas uz Patērētāju tiesību aizsardzības likuma pamata, bet tā darbību reglamentē Patērētāju tiesību aizsardzības centra nolikums;

 • Uzraugot preču tirdzniecību un pakalpojumu sniegšanu, kā arī nodrošinot patērētājus ar nepieciešamo informāciju un palīdzot tiem risināt radušos konfliktus, īsteno patērētāju tiesību aizsardzību.

Patērētāju tiesību aizsardzības centra galvenās funkcijas:

 • Uzraudzīt un kontrolēt tirgu nepārtikas preču tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas jomā;

 • Izskatīt par patērētāju tiesību pārkāpumiem saņemtos patērētāju iesniegumus, sniegt palīdzību patērētājiem konfliktu risināšanā ar pārdevējiem, pakalpojumu sniedzējiem un ražotājiem;

 • Pieprasīt patērētāju likumīgo prasību izpildi;

 • Sniegt juridiska rakstura palīdzību patērētājiem jautājumos, kas saistīti ar to tiesībām;

 • Uzraudzīt patērētāju tiesību ievērošanu līgumu projektos un līgumos, kas tiek slēgti patērētāju un ražotāju, pārdevēju vai pakalpojumu sniedzēju starpā, un veikt normatīvajos aktos paredzētās darbības, ja šajos līgumos konstatētas kādas nelikumības;

 • Uzraudzīt pārtikas un nepārtikas preču svara un mēra pareizu noteikšanu un pirkuma samaksas pareizu aprēķināšanu;

 • Uzraudzīt, vai tirgū reglamentētajā sfērā piedāvātie mērīšanas līdzekļi atbilst normatīvajos aktos noteiktajā prasībām, veikt fasēto preču metroloģisko kontroli, kā arī veikt valsts metroloģisko uzraudzību lietošanā nodotajiem mērīšanas līdzekļiem.

Patērētāju tiesību aizsardzības centra stratēģijas 2014. – 2016. gadam darbības virzieni:

 • Uzraudzīt preču un pakalpojumu tirgu;

 • Tehniski uzraudzīt bīstamās iekārtas;

 • Veikt metroloģisko uzraudzību;

 • Izskatīt patērētāju sūdzības un konsultēt patērētājus;

 • Uzraudzīt patērētāju kolektīvās intereses;

 • Licencēt un uzraudzīt nebanku kredītu devēju un parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzēju darbību;

 • Informēt un izglītot patērētājus un uzņēmējus;

 • Nodrošināt Eiropas patērētāju informācijas centra darbību.