Lai izprastu kredītsaistību būtību un to juridiskos aspektus, turpinājumā apskatīsim kredītu likumu jeb noteikumus par patērētāju kreditēšanu. Noteikumi, kurus apskatīsim, ir stājušies spēkā 2011. gada 1. maijā un aizvieto 2008. gada, 25. augusta Ministru kabineta noteikumus Nr. 692 “Noteikumi par patērētāja kreditēšanas līgumu”. Patēriņa kredītņēmēju aizsardzības noteikumu izmaiņas ir saistītas ar Eiropas Savienības likumdevēja darbībām attiecībā uz patērētāju aizsardzību finanšu sektorā. Šo noteikumu ievērošanas uzraudzību veic Patērētāju tiesību aizsardzības centrs jeb PTAC. Noteikumos ir noteiktas prasības attiecībā uz patērētāju kreditēšanas pakalpojumu reklāmas informācijas saturu un kārtību, kādā tiek sniegta informācija pirms patērētāja kreditēšanas līguma noslēgšanas, kreditēšanas līgumam izvirzāmās prasības un tajā ietveramo informāciju, gada procentu likmes jeb GPL aprēķināšanas metodi, patērētāja informēšanas kārtību kreditēšanas līguma darbības laikā, kredīta pirmstermiņa atmaksas un kopējo kredīta izmaksu taisnīgas samazināšanas kārtību, piemērojamās prasības un kreditēšanas starpnieku pienākumus atsevišķiem kreditēšanas līgumu veidiem, kā arī tiesisko regulējumu patērētāja kreditēšanai pret kustamas lietas ķīlu. Gada procentu likme tiek aprēķināta, nosakot pašreizējo vērtību visām esošajām un nākotnes saistībām, par kurām ir vienojušies kredītdevējs un kredītņēmējs. GPL aprēķināšanai tiek noteiktas kredītņēmēja kredīta kopējās izmaksas, neņemot vērā maksājumus, ko kredītņēmējs maksā par līgumā noteikto saistību neizpildīšanu vai nepienācīgu izpildīšanu, maksājumus, ko kredītņēmējs maksā, iegādājoties preci vai pakalpojumu, izmaksas par kredīta konta uzturēšanu un norēķinu līdzekli, kā arī citas izmaksas, kas saistītas ar maksājumu veikšanu. Likmes aprēķins tiek veikts par periodu, par kuru noslēgts līgums. Gada procentu likmi aprēķina, fiksējot aizņēmuma likmi un citas izmaksas, piemērojot tās līdz līguma termiņa beigām. Kreditēšanas pakalpoju reklāmās aizliegts veicināt bezatbildīgu aizņemšanos (aicina aizņemties nepārdomāti vai neizvērtējot tā nepieciešamību, aicina aizņemties neatkarīgi no personas finansiālās situācijas, rada iespaidu, ka kredīta ņemšanai nav risku un ka tas ir piemērotākais veids finansiālo problēmu atrisināšanai, ietekmē lēmumu noslēgt līgumu, papildus piedāvājot iegūt produktus vai priekšrocības, kuriem nav tiešas saistības ar kredītu un kuri būtiski ietekmē personas lēmumu par labu kredītam), sniegt informāciju par iespējām saņemt kredītu arī negatīvas kredītvēstures gadījumos. Reklāmās ar uzskatāmu piemēru palīdzību jānorāda skaitliska informācija par kredīta izmaksām, piemēram, aizņēmuma likmi, kredīta kopsummu, patērētāja izdevumu kopsummu, GPL, līguma darbības termiņš, papildus produktu cenu un pirmo iemaksu lielumu, pienākumus uzņemties obligātās saistības, piemēram, obligāto apdrošināšanu, kā arī citu būtisku informāciju. Pirms līguma noslēgšanas personai jāsniedz sekojoša informācija: kredīta veids, kredītdevēja un / vai starpnieka nosaukums vai vārds un uzvārds, reģistrācijas numurs, juridiskā un faktiskā adrese vai deklarētā un faktiskā dzīvesvietas adrese, kredīta kopējā summa un izņemšanas noteikumi, līguma darbības termiņš, produkts un tā cena, aizņēmuma likme un tās noteikumi, bāzes procentu likme, aizņēmuma likmes maiņas periodi, noteikumi un procedūras, GPL, patērētāja izdevumu kopsumma, kredīta maksājumu apmērs, skaits, biežums un kārtība, kredīta kontu izturēšanas izmaksas, notāra izmaksas, pienākumi uzņemties obligātās saistības, maksājumu kavējumu procenti, to piemērošanas kārtība un citas sankcijas (līgumsodi, kompensācijas), maksājumu neveikšanas sekas, nodrošinājums, atteikuma tiesības, tiesības par pirmstermiņa atmaksu, patērētāja tiesības atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likumam, informācijas aktualitātes laikaposms, līguma izbeigšanas kārtībua Līgums var tikt noslēgts gan klātienē, gan distancē. Detalizētāka apskatīto noteikumu informāciju, kā arī pārējo noteiktumu informācija ir atrodama www.likumi.lv.