LNKA jeb Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācija ir sabiedriska un neatkarīga organizācija, kuras sastāvā darbojas nu jau 16 Latvijas nebanku kredītdevēji jeb biedri. Latvijas Nebanku kredītdevēju sociācijas darbība ir vērsta uz Latvijas nebanku kredītdevēju sektora pilnīgākas attīstības un tā dalībnieku interešu aizstāvības veicināšanu, rūpējoties par nozari un tās attīstību ilgtermiņā. Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācijas misija ir veidot sociāli atbildīgu, uzticamu un uz ilgtermiņa sadarbību vērstu kreditēšanas praksi, ko sniedz nebanku kredītdevēju finanšu risinājumi, lai patērētāji un tirgu uzraugošās institūcijas novērtētu to pozitīvi, respektējot iespējas kā sabiedrībai kopumā, tā arī tās indivīdiem nodrošināti, bet brīvi attīstīties. Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācijas darbības mērķi ir saskaņot LNKA biedru intereses un pārstāvēt tās nebanku kreditēšanas pakalpojumu tirgū un sadarbojoties ar uzraudzības un likumdevēju iestādēm, veicināt nozares labajai praksei atbilstošu standartu ieviešanu LNKA biedru ikdienas darbā, nodrošinot nebanku kreditēšanas pakalpojumus un kvalitāti, kas atbilstu patērētāju tiesību aizsardzības standartiem, izglītot sabiedrību par nebanku kredītdevēju sniegtajiem pakalpojumiem, veicinot atbildīgas kredītu aizņemšanās praksi. Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācijas darbības uzdevumi ir aktīva līdzdarbošanās nozares normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu izstrādē un pilnveidē, sadarbošanās ar nebanku kreditēšanas jomu uzraugošajām un valsts pārvaldes iestādēm, pasākumu organizēšana cīņā pret negodīgu komercpraksi, nozares tirgus izpētes organizēšana kā nacionālā, tā starptautiskā mērogā un attiecīgu labās prakses vadlīniju izstrādāšana, piedalīšanās dažādos pasākumos LNKA biedru prestiža celšanai un to darba popularizēšanai Latvijā, LNKA biedru interešu pārstāvēšana attiecībās ar juridiskām un fiziskām personām, LNKA biedru konsultēšana un juridiskas palīdzības sniegšana LNKA mērķu sasniegšanai. Iepriekš aprakstīto mērķu un uzdevumu sasniegšanai LNKA organizē informatīvus pasākumus un profesionālas apmācības, kas saistītas ar kreditēšanas nozares darbības kvalitātes celšanu un skaidrošanu, koordinē savu darbību gan ar Latvijas, gan ar ārvalstu organizācijām, uztur konsultatīvo tālruni LNKA biedru klientu jeb kredītņēmēju konsultēšanai dažādos jautājumos. Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācijas biedri pārstāv vairāk nekā 80% no kopējās nozares tirgus daļas. Pašlaik LNKA biedri ir SMScredit.lv, Vivus LV, Open Credit, Lombards24.lv, Kredīts 7, Kredīts 365, Green credit, creditON, E-Finance.lv, Iespēju kredīts, Ātrais.lv, Finanza, SohoCredit.lv, MiniCredit, Ondo.lv.