A

 • Aizdevums ir nauda vai kāda cita vērtība, kas tiek kādam aizdota.
 • Aizņēmums ir naudas līdzekļu saņemšana uz zināmu nosacījumu pamata, naudas līdzekļi, kas tiek iegūti kā aizdevums.
 • Akcija ir vērtspapīrs, kas apliecina akcijas īpašnieka piedalīšanos noteiktā akciju sabiedrības pamatkapitālā, kā arī sniedz tiesības piedalīties konkrētās akciju sabiedrības pārvaldē, saņemot attiecīgu peļņas daļu jeb dividendi.
 • Akciju kontrolpakete ir akciju pakete, kas akciju paketes īpašniekam nodrošina kontroli pār konkrēto akciju sabiedrību.
 • Akciju kurss ir cena, par kādu tiek pirktas un pārdotas akcijas.
 • Akciju sabiedrība ir uzņēmējsabiedrība, kurai ir juridiskas personas tiesības un kuras pamatkapitāls sastāv no akciju nominālvērtības kopsummas.
 • Akcionārs ir akciju īpašnieks, kas var būt fiziska vai juridiska persona un kas noteiktā kārtībā ir iegādājusies akciju sabiedrības piedāvātās akcijas.
 • Akorddarbs ir darbs, par kuru tiek maksāts pēc padarītā darba daudzuma.
 • Aktīvi ir uzņēmuma resursi, kas iegūti dažādu darījumu ceļā un var tikt pielietoti peļņas gūšanai.
 • Alga ir cena, kas tiek noteikta par darbu, un ir darbinieka ienākumi par tā padarīto darbu.
 • Amortizācija ir pamatfondu pakāpeniska vērtības samazināšanās un nolietošanās, kur pamatfondu vērtība tiek iekļauta ražojamās produkcijas vērtībā.
 • Apdrošināšana ir aizsardzība pret finansiāliem zaudējumiem, kur risks tiek dalīts ar citiem.
 • Apgrozāmie līdzekļi ir aktīvi, tostarp nauda, kas tiek pielietoti uzņēmuma ikdienas darbībā un kas tajā atrodas īslaicīgi.
 • Arodbiedrība ir nevalstiska un neatkarīga organizācija, kas aizstāv un pārstāv savu biedru un citas ekonomiskās un sociālās tiesības un intereses, balstoties uz Latvijas Republikas likumiem.
 • Ārējie līdzekļi ir nauda, ko uzņēmumi iegūst no ārējiem avotiem.

B

 • Banka ir uzņēmums, kas uzglabā naudu, pieņem noguldījumus, izsniedz kredītus, kā arī ir starpnieks maksājumos.
 • Bankas krīze ir likviditātes problēma, kas ir saistīta ar noguldījumu izņemšanu lielā skaitā, baidoties no bankas iespējamā bankrota.
 • Bankrots ir maksātnespējas situācijas galējais risinājums.
 • Barters ir preču vai pakalpojumu apmaiņa pret kādām citām precēm vai pakalpojumiem.
 • Bezdarba līmenis ir rādītājs, kas salīdzina to cilvēku skaitu, kas meklē darbu, ar to cilvēku skaitu, kas atrodas tirgū kopumā.
 • Bezdarbnieki ir cilvēki no 16 gadu vecuma līdz pensijas vecumam, kuriem nav darba, bet kuri meklē darbu un ir reģistrējušies NVA jeb Nodarbinātības valsts aģentūrā.
 • Bezdarbs ir situācija, kurā daļa ekonomiski aktīvo valsts iedzīvotāju ir bez darba, bet tie aktīvi meklē darbu, kā arī ir reģistrēti kā darba meklētāji.
 • Bilance ir uzņēmuma galvenais finanšu pārskats, kas parāda uzņēmuma aktīvus un pasīvus, kā arī to starpību noteiktā laika periodā.
 • Biznesa cikls ir uzņēmējdarbības ekonomiskais cikls, kurā uzņēmuma aktivitātes pieauguma periodi mainās ar krituma periodiem, kas atspoguļojas ekonomisko rādītāju izmaiņās.
 • Biznesmenis ir uzņēmējs jeb komersants.
 • Bizness ir komerciāli izdevīgs pasākums, komerciāla darbība jeb peļņas darījums.
 • Boikots ir atteikšanās no sadarbošanās.
 • Brīvā tirgus ekonomika ir ekonomikas veids, kurā privātie uzņēmumi vai privātās mājsaimniecības pieņem ekonomiskos lēmums bez valsts iejaukšanās, tāpēc brīvais tirgus darbojas uz pilnīgas konkurences nosacījumu pamata.
 • Brokeris ir persona, kura finanšu vai vērtspapīru tirgū veic starpniecības darījumus, kā arī ir starpnieks tirdzniecības operācijās.
 • Bruto peļņa ir peļņa pirms ražošanas izdevumu un nodokļu atskaitīšanas.
 • Budžets ir finanšu plāns, kurā tiek summēti ienākumi un izdevumi noteiktā laika periodā.

C

 • Cena ir preču vai pakalpojumu vērtība, kas izteikta naudā.
 • Cenu diferenciācija jeb diskriminācija ir atšķirīgu cenu noteikšana vienādām precēm, vadoties pēc patērētāju grupām vai pārdošanas vietas un apjoma. Cikliskais bezdarbs ir bezdarbs, kas rodas ekonomiskās depresijas vai lejupslīdes laikā.
 • Cilvēku resursi ir uzņēmuma personāls.
 • Čeks ir darījumu apliecinošs dokuments, kurā ir ierakstīts produkta nosaukums un par to saņemtā naudas summa, vai dokuments, ar kura starpniecību bankai tiek dots rakstisks rīkojums pārskaitīt vai izmaksāt noteiktu naudas summu no tās personas bankas konta, kas šo čeku parakstījusi.

D

 • Darba koplīgums ir vienošanās, ko līgumā noteiktā kārtībā darbinieka arodorganizācija vai darbinieka pilnvarotie pārstāvji slēdz ar darba devēju par nosacījumiem, kas saistīti ar darba samaksu un sociālo aizsardzību.
 • Darba līgums ir rakstveida vienošanās starp darbinieku un darba devēju.
 • Darba resursi ir it visi iedzīvotāji, kas ir darbspējas vecumā.
 • Darbs ir cilvēka fiziska vai intelektuāla darbība, kas tiek veikta ar mērķi saražot noteiktas preces vai pakalpojumus.
 • Debetkarte ir jebkura karte, ko kādas kredītiestādes klients izmanto, lai savā bankas kontā esošās naudas summas robežās pirktu preces vai pakalpojumus, vai saņemtu skaidru naudu.
 • Debitors ir parādnieks jeb fiziska vai juridiska persona, kas aizņēmusies naudu vai produktus.
 • Deficīts ir izdevumu pārsvars pār ienākumiem.
 • Deflācija ir palēnināta vidējā cenu līmeņa paaugstināšanās vai pazemināšanās finanšu tirgū, ko pavada arī bezdarba pieaugums un ražošanas apjomu samazināšanās.
 • Dempings ir preču pārdošana par cenām, kas ir zemākas par to pašizmaksu.
 • Devalvācija ir naudas oficiāli noteiktā kursa pazemināšana.
 • Diskontēt nozīmē atskaitīt no vekseļa nominālās summas.
 • Diskonts ir kredīta operācija, kurā bankas, kad tiek pirkts vekselis, atskaita no vekseļa nominālvērtības attiecīgus procentus par laiku līdz tā termiņa beigām.
 • Dividendes ir ienākumi no uzņēmuma akcijām, pajām, kapitāla daļām vai kādām citām tiesībām naudas vai mantas veidā jeb natūrā.
 • Dotācijas ir neatmaksājami līdzekļi, kas tiek saņemti vai nodoti kā dāvinājumi ar mērķi izlietošanai vai bez tā.
 • Dzīves līmenis ir preču un pakalpojumu daudzums, kas pieejams valsts pilsoņiem.

E

 • Ekonomēt nozīmē censties iegūt maksimālu labumu no esošajiem resursiem.
 • Ekonomika ir sociālā zinātne par to, kā ierobežotu resursu apstākļos apmierināt cilvēku neierobežotās vajadzības.
 • Ekonomikas izaugsme ir kopējā sniegto pakalpojumu un ražošanas pakalpojumu apjoma pieaugums.
 • Ekonomikas lejupslīde ir kritums ekonomikā.
 • Ekonomiska sistēma ir noteikta sabiedrības saimnieciskās dzīves organizācija jeb pieeja, kādu sabiedrība vai valsts pielieto, lai ierobežotu resursu apstākļos sasniegtu savus ekonomiskos mērķus.
 • Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji ir darbspējīgā iedzīvotāju daļa, kas piedāvā savu darbaspēku preču ražošanai vai pakalpojumu sniegšanai.
 • Eksistences līmenis ir ienākumu līmenis minimālā iztikas līmeņa uzturēšanai. Jebkurš līmenis, kas zemāks par eksistences līmeni, parasti noved pie sabiedrības slimībām un bada.
 • Eksports ir preču vai pakalpojumu, vai kapitāla izvešana uz ārvalstīm.
 • Elektroniskā nauda ir plastikāta norēķinu kartēs pieejamā nauda, ko iespējams izņemt un pielietot skaidras naudas veidā vai norēķināties par precēm un pakalpojumiem, pielietojot norēķinu karti (debetkarti vai kredītkarti). No tehniskā viedokļa pastāv divu veidu norēķinu kartes – elektroniskās jeb čipkartes un magnētiskās jeb magnētisko svītru kartes.
 • Embargo ir kādai ārvalstij piederošā īpašuma aizturēšana vai tirdzniecības un tirdzniecības transporta aizliegums attiecībā uz kādu valsti vai valstu grupu.
 • Emisija ir naudas vai vērtspapīru izlaišana apgrozībā.
 • Emitents ir juridiska persona, kas ir tiesīga izlaist apgrozībā un izlaiž vērtspapīrus savā vārdā.
 • Ēnu ekonomika ir preču vai pakalpojumu apmaiņa, par ko netiek informēts VID jeb Valsts ieņēmumu dienests.

F

 • Fiksētās izmaksas ir uzņēmuma izmaksas, kas līdz ar saražotās produkcijas apjomu nemainās.
 • Finanses ir naudas līdzekļi jeb naudas apgrozījums.
 • Finansēšana ir naudas vai kādu citu līdzekļu novirzīšana investīcijām.
 • Finansiālais līzings ir līzinga kompānijas vai bankas darba līdzekļu, piemēram, darba iekārtu vai tehnikas iznomāšana, nosakot tiem procentu likmi.
 • Finanšu iestāde ir uzņēmums vai organizācija, kas nodarbojas ar naudas piesaistīšanu no iedzīvotājiem, organizācijām, uzņēmumiem un citām finanšu iestādēm un piesaistītās naudas ieguldīšanu finanšu aktīvos, piemēram, izsniedzot kredītus, ieguldot vērtspapīros, noguldot bankās vai ieguldot peļņu nesošos īpašumos.
 • Firma ir uzņēmums vai uzņēmumu apvienība ar juridiskas personas tiesībām un firmas nosaukumu.
 • Fiskālā politika ir nodokļu politikas un valdības izdevumu izmantošana vēlamo mērķu sasniegšanai.
 • Frančaize jeb franšīze ir licence, kas privātam uzņēmumam sniedz iespējas darboties kā daļai no plašas tirdzniecības sistēmas.
 • Frikcionālais bezdarbs ir pagaidu bezdarbs, kad cilvēks meklē jaunu vai labāku darbu ilgāku laiku par 4 kalendārajām nedēļām.

G

 • Gabaldabra alga ir alga, kas tiek maksāta par noteikta skaita darba operāciju veikšanu. Šādas algas uzskaites un izmaksas īstenošanai ir nepieciešams noteikt veicamā darba vienības izcenojumu.
 • Galējā peļņa ir galējo ieņēmumu un galējo izmaksu starpība.
 • Galējās izmaksas ir izmaksas, kas parāda kopējo izmaksu pieaugumu, ražojot produkcijas papildus vienību.
 • Garantija ir atbildība jeb nodrošinājums par drošību uz noteiktu laika periodu.
 • Grāmatvedība ir saimnieciskās darbības nepārtraukta kontrole un uzskaite naudas izteiksmē, kā arī ekonomisko zinātņu nozare, kas nodarbojas ar šādas kontroles un uzskaites pētīšanu.
 • Ģimenes uzņēmums ir uzņēmums, kas ir ģimenes kopīpašums, kas izveidots ar mērķi veikt uzņēmējdarbību.

H

 • Hiperinflācija ir strauji pieaugoša inflācija, kas rezultātā var novest arī pie ekonomikas sabrukuma.
 • Hipotēka ir juridisks līgums par aizdevumu, kas paredzēts nekustamā īpašuma iegādei. Nekustamais īpašums tiek izmantots kā aizdevuma ķīla, bet tiek nodots aizdevuma ņēmēja lietošanā.
 • Hipotekārais kredīts ir ilgtermiņa aizdevums, kas tiek izsniegts pret nekustamā īpašuma ķīlu.
 • Holdinga uzņēmums ir uzņēmums, kas nodarbojas ar viena vai vairāku citu uzņēmumu kontrolēšanu, un parasti tam pieder arī šo uzņēmumu kontrolpaketes vairāk nekā 50% akciju apmērā. Holdings ir arī uzņēmuma organizatoriskā forma, kas tiek pielietota, lai paātrinātu diversifikācijas procesu vai lai nodrošinātu vienotu stratēģiju un kontroli pār lielu korporāciju kopējo interešu ievērošanu.
 • Honorārs ir samaksa atsevišķu profesiju pārstāvjiem par līgumdarbu veikšanu.

I

 • Iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir nodoklis, ar ko tiek aplikti fiziskās personas gūtie ienākumi un kas sastāv no algas nodokļa, patentmaksas un nodokļa par ienākumiem no uzņēmējdarbības.
 • Ieguldījums ir ieguldītās materiālās vērtības vai naudas summa.
 • Iekšzemes kopprodukts ir gada laikā valsts tautsaimniecībā saražotais kopprodukts un pakalpojumu vērtība, kas izteikts tirgus cenās.
 • Ienākums ir materiālās vērtības vai naudas, ko kāds iegūst.
 • Ievedmuita ir valsts nodoklis, kas tiek uzlikts no ārvalstīm ievestām precēm.
 • Ilgtermiņa ir tāds, kas paredzēts ilgam termiņam, parasti ilgākam par vienu gadu,
 • Ilgtermiņa saistības ir uzņēmuma saistības, kuru atmaksas termiņš ir ilgāks par vienu gadu.
 • Imports ir preču ievešana no ārvalstīm.
 • Individuālais uzņēmums ir uzņēmums, kam nav statūtkapitāla un kas pieder vienai personai. Šai personai pār visām individuālā uzņēmuma saistībām ir neierobežota atbildība.
 • Industrija ir masu un sēriju produkcijas ražošana, izmantojot rūpnieciskas metodes, kuras raksturo augsta ražošanas mehanizācija un automatizācija.
 • Inflācija ir vispārēja vidējā cenu līmeņa paaugstināšanās, ko pavada naudas vērtības krišanās.
 • Infrastruktūra ir sistēmas un objekti, no kā ir atkarīga nepārtraukta ekonomikas funkcionēšana.
 • Investēšana ir līdzekļu ieguldīšana, lai gūtu peļņu.
 • Investīcijas ir ilgtermiņa ieguldījumi ar mērķi gūt peļņu.
 • Investors ir persona, kas ir veikusi investīciju.
 • Izdevumi ir nauda, kas tiek izdota.
 • Izejvielas ir vielas, kas nav ražotas, bet kas tiek pielietotas ražošanas procesā.
 • Izmaksas ir izdevumi, kas radušies, iegādātos aktīvus izlietojot uzņēmējdarbībai.
 • Izpeļņa ir samaksas lielums jeb alga par padarīto darbu noteiktā laika periodā.
 • Izvedmuita ir valsts nodoklis, kas tiek piemērots par preču izvešanu uz ārvalstīm.
 • Īpašnieks ir persona, kurai ir īpašuma tiesības.
 • Īstermiņa ir tāds, kas paredzēts īsam laikam, parasti uz laiku līdz vienam gadam.
 • Īstermiņa saistības ir uzņēmuma saistības, kuru atmaksas termiņš ir īsāks par vienu gadu.

J

 • Jauktā ekonomika ir ekonomikas veids, kurā ekonomiskie lēmumi tiek pieņemti daļēji ar brīvā tirgus spēku palīdzību un daļēji valsts ietekmē.
 • Juridiskā persona ir organizācija, iestāde vai apvienība, kurai saskaņā ar likumu ir piešķirts juridiskas personas statuss.

K

 • Kadastrs ir objektu saraksts un to novērtējums.
 • Kapitālieguldījumi ir izdevumi, kas tiek veikti ar mērķi izveidot jaunus, paplašināt vai rekonstruēt jau esošos līdzekļus.
 • Kapitāls ir visi labumi, kas ir cilvēku darbības rezultāts un tiek izmantoti citu preču ražošanai vai pakalpojumu sniegšanai.
 • Kartelis ir ilgtermiņa vienošanās starp uzņēmumiem, kas darbojas vienā nozarē.
 • Komandekonomika ir ekonomika, kurā ekonomikas lēmumus pieņem centralizēti valsts orgāni.
 • Komandītsabiedrība ir līgumsabiedrība, kas apvieno uzņēmējus, no kuriem viens vai vairāki uzņēmēji par sabiedrības saistībām uzņemas atbildību ar visu savu īpašumu proporcionāli ieguldītajai daļai, kamēr pārējie par sabiedrības saistībām atbild tikai savu iemaksu apmērā.
 • Komerciālais kredīts ir kredīts, ko uzņēmumi piešķir cits citam preču kapitāla formās. Šīs preces tiek pārdotas vairumtirdzniecības organizācijām uz kredītsaistību pamata, kas šo preci tālāk pārdod mazumtirdzniecības uzņēmumiem. Šī kredīta veida līdzeklis ir vekselis, kas ir īpaša parādzīme, kurai ir noteikts maksāšanas termiņš.
 • Komercbanka ir banka, kas piedāvā finanšu pakalpojumus plašā klāstā, it īpaši kredītu piešķiršanā un bankas kontu atvēršanā.
 • Kompensācija ir atlīdzība jeb atalgojums par atdoto vai pazaudēto.
 • Koncerns ir liela mēroga daudznozaru uzņēmumu komplekss, kuru raksturo vienota stratēģiskā vadība un tā uzņēmumu formālā patstāvība. Koncernu var veidot līdz pat 100 uzņēmumiem, kas izvietoti dažādās pasaules valstīs.
 • Konfiskācija ir īpašuma vai kādas tā daļas piespiedu atsavināšana bez atlīdzības.
 • Konglomerāts ir meitasuzņēmumu apvienība, kas nodarbojas ar ļoti atšķirīgas produkcijas ražošanu vai pakalpojumu sniegšanu.
 • Konkurence ir sāncensība uzņēmumu starpā par izdevīgākiem preču ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas apstākļiem, kā arī iespēju gūt lielāku peļņu.
 • Konsorcijs ir uzņēmumu grupa, kuru vieno kāds īpašs projekts vai mērķis, kas sniegtu labumu visiem tajā iesaistītajiem dalībniekiem. Konsorcijs parasti ietver sadarbību un resursu dalīšanu, un nereti arī kopīgas īpašumtiesības.
 • Kontrbanda ir preču vai kādu citu materiālo vērtību nelikumīga pārvietošana pāri valsts muitas robežām.
 • Kontrakts ir līgums jeb vienošanās, kas nosaka abu iesaistīto pušu tiesības un pienākumus un kam ir noteikts izpildes termiņš.
 • Kontrolpakete ir akciju daudzums, kas akciju īpašniekam jeb akcionāram sniedz kontroles tiesības pār akciju sabiedrību.
 • Kooperatīvā sabiedrība ir brīvprātīga fizisko un juridisko personu apvienība, kuras biedru sastāvs un kapitāls ir mainīgs. Kooperatīva sabiedrības mērķis ir veicināt savu biedru sabiedrisko darbību, materiālās labklājības un kultūras līmeņa celšanos, kā arī apmierināt to saimnieciskās un sadzīves vajadzības.
 • Kopējās izmaksas ir pastāvīgo un mainīgo izmaksu summa.
 • Kotēšana ir valūtas kursa, vērtspapīru kursa vai preču cenu noteikšana tirgū vai biržā.
 • Krājnoguldījums ir naudas noguldījums uz noteiktu laika periodu ar dažādām iespējām to papildināt, tādējādi nodrošinot naudas līdzekļu pakāpenisku uzglabāšanu, uzkrāšanu un peļņas gūšanas iespējas.
 • Kredītiestāde ir uzņēmējsabiedrība, kuras mērķis ir savā vārdā izsniegt kredītus un pieņemt noguldījumus un citus atmaksājamus līdzekļus.
 • Kredītkarte ir jebkura karte, ko kredītiestādes klients pielieto, lai kartē noteiktā limita robežās pirktu preces un pakalpojumus vai aizņemtos naudu uz kredīta.
 • Kreditors ir valsts, fiziska vai juridiska persona, vai uz līguma pamata saistīta fizisko personu grupa, kurai ir likumīgas prasījuma tiesības pret debitoru. Vienkāršiem vārdiem sakot, kreditors ir persona, kas izsniedz aizdevumus.
 • Kredīts ir brīvo naudas līdzekļu vai materiālo vērtību nodošana citām juridiskām vai fiziskām personām apmaiņā pret attiecīgu nodrošinājumu uz noteiktu laika periodu un par noteiktu atlīdzību jeb procentiem.
 • Kvīts ir kāda produkta saņemšanu apliecinošs dokuments.
 • Kvota ir noteiktu preču eksporta vai importa kvantitatīvs ierobežojums, proti, kvota nosaka, cik daudz noteikto preču drīkst importēt vai eksportēt.
 • Ķīla ir ieķīlātais īpašums aizdevuma saņemšanai, kas kalpo par aizdevuma atmaksas garantiju.

L

 • Laika darba alga ir alga, kas tiek izmaksāta atbilstoši nostrādātajam stundu skaitam, tāpēc ir piemērojama arī tiem darbiniekiem, kas strādā nepilnu darba dienu vai strādā virsstundas.
 • Laissez faire ir franču valodas termins, kas nozīmē “ļaujiet viņiem to darīt”, raksturojot valdības minimālu iesaistīšanās politiku biznesā.
 • Licence ir speciāla atļauja konkrētu darbību veikšanai.
 • Līdzīpašnieks ir persona, kurai kopā ar kādu citu personu pieder kāds īpašums.
 • Lietvedība ir darbības dokumentēšanas sistēma kādā uzņēmumā vai organizācijā.
 • Līgums ir dokuments, kas fiksē vismaz divu fizisko vai juridisko personu jeb pušu savstarpēju vienošanos par konkrētu attiecību dibināšanu, kā arī šīs attiecības regulējošos noteikumus.
 • Līgumsabiedrība ir uzņēmējsabiedrība, kas izveidota uz līguma pamata, ko noslēguši tās dalībnieki, un kur vismaz divi dalībnieki dala risku un peļņu, balstoties uz noslēgto partnerlīgumu.
 • Likvidācija ir uzņēmuma aktīvu pārdošana un uzņēmuma slēgšana un darbības izbeigšanas pamata.
 • Likviditāte ir uzņēmuma spēja laicīgi nokārtot īstermiņa saistības, pielietojot tā rīcībā esošo naudu vai aktīvus, ko ātri iespējams pārvērst naudā.
 • Līzings ir preces noma, kurā kā ķīla tiek izmantota pati iznomātā prece, kas tiek izpirkta noteiktā termiņā.
 • Lokauts ir uzņēmuma slēgšana un tā darbinieku atlaišana no darba.

M

 • Mahinācija ir negodīgs paņēmiens vai rīcība, kas tiek pielietota kāda mērķa sasniegšanas nolūkos.
 • Mainīgās izmaksas ir izmaksas, kas, mainoties ražošanas apjomiem, mainās, proti, tās samazinās vai palielinās līdz ar saražotās produkcijas kopējām izmaiņām.
 • Makroekonomika ir ekonomikas nozare, kas pēta ekonomiku kopumā, nodarbojoties ar tādu rādītāju izpēti un apkopošanu kā, piemēram, nodarbinātība, inflācija, iekšzemes kopprodukts u.c.
 • Maksa ir samaksa jeb atlīdzība naudas izteiksmē.
 • Maksātnespēja ir parādnieka stāvoklis, kad tas nespēj veikt savu parādsaistību izpildi un kas tiek konstatēts ar tiesas spriedumu.
 • Maksātspēja ir spēja brīvi rīkoties ar naudas līdzekļiem jeb pirktspēja, kā arī spēja izpildīt savas saistības.
 • Mārketings ir mērķtiecīga darbība tirgū, kas ietver patērētāju vēlmju apzināšanu, koncentrējot tās konkrētu preču vai pakalpojumu virzienā un virzot šīs preces vai pakalpojumus tirgū to pircējiem. Mārketings ir jebkuras uzņēmējdarbības attīstības pamatdisciplīna.
 • Mātesuzņēmums ir uzņēmums, kam kādā citā uzņēmumā pieder vairāk nekā 50% balsstiesīgo akciju vai pamatkapitāla, vai kuru tas spēj tiešā vai netiešā veidā kontrolēt.
 • Meitasuzņēmums ir uzņēmums, kura mātesuzņēmumam pieder vairāk nekā 50% balsstiesīgo akciju vai pamatkapitāla, vai kuru mātesuzņēmums spēj tiešā vai netiešā veidā kontrolēt.
 • Mikroekonomika ir zinātne, kas nodarbojas ar viena saimnieciskā subjekta, piemēram, vienas preces, viena patērētāja vai viena ražotāja izturēšanās, kā arī pārdevēja un pircēja plānu saskaņošanas tirgū jeb cenas veidošanas pētniecību.
 • Monēta ir noteiktā formā, parasti apaļa vai ovāla, no metāla izkalta naudaszīme, kurai vienā pusē ir norādīta monētas nominālvērtība, bet otrā pusē ir norādīta monētas valstiskā piederība.
 • Monetārā politika ir centrālās bankas politika, kas attiecas uz naudas daudzumu, aizņēmumiem un banku procentu likmēm.
 • Monopols ir tirgus stāvoklis, kurā viena fiziskā vai juridiskā persona kontrolē visu kāda produkta tirgus piedāvājumu.
 • Muita ir maksājums, kas no valsts puses tiek uzlikts eksporta vai importa precēm.
 • Muitas nodoklis ir nodoklis, ar ko tiek aplikta kāda prece vai kāds cits priekšmets, kas tiek pārvietots pāri valsts muitas robežai.

N

 • Nauda ir papīra vai metāla zīme, kas tiek lietota par vērtības mēru kādu produktu pirkšanā vai pārdošanā.
 • Nekustams ir tāds, ko nav iespējams pārvietot, neizmainot tā veidu.
 • Netiešie nodokļi ir nodokļi, kas no ienākumiem netiek atvilkti tieši, bet gan netieši, piemēram, PVN jeb pievienotās vērtības nodoklis un akcīzes nodoklis.
 • Neto alga ir naudas summa, kas pēc dažādiem maksājumiem un nodokļiem paliek pāri no bruto algas.
 • NKP jeb nacionālais kopprodukts ir visu valsts iedzīvotāju gada laikā saražoto preču un pakalpojumu vērtība gan savā valstī, gan ārvalstīs, kas tiek izteikta naudas izteiksmē.
 • Nodarbinātie ir personas, kas ir darbspējas vecumā jeb 16 gadus vecas un vecākas, strādā algotu darbu vai ir nodarbinātas personīgajā biznesā.
 • Nodevas ir obligātie maksājumi budžetā, kas kalpo kā atlīdzība par nodrošinājumu, ko valsts vai pašvaldību organizācijas sniegušas uzņēmējdarbībai, par noteiktiem pakalpojumiem vai speciāliem, likumos noteiktiem mērķiem, piemēram, ceļu vai ostu uzturēšanu, attīstību, vides aizsardzību utt.
 • Nodokļi ir ar likumu noteikti, obligāti maksājumi valsts budžetā, kas tiek izmantoti valsts vispārējo izdevumu segšanā.
 • Noguldījums jeb depozīts ir naudas līdzekļu kādas kredītiestādes kontā uz noteiktu vai nenoteiktu laika periodu un ar vai bez procentiem.
 • Nolietojums ir pamatlīdzekļu vērtības norakstīšana laikā, kurā tie tiek izmantoti, kā arī vērtības samazināšanās.
 • Noma ir līgums, uz kura pamata par noteiktu samaksu viena puse piešķir otrai pusei tiesības lietot kādu lietu ar mērķi gūt peļņu.
 • Nomināls ir vērtība, kas norādīta uz vērtspapīra.
 • Nomnieks ir persona, kas nomā kādu lietu.
 • Norēķinu konts ir beztermiņa naudas noguldījums.

O

 • Obligācija ir vērtspapīrs, kas saskaņā ar iepriekš fiksētu procentu likmi tā īpašniekam garantē ikgadēju ienākumu un sniedz tiesības pēc noteikta laika saņemt arī obligācijas nominālvērtību. Var teikt, ka obligāciju īpašnieki ir akciju sabiedrību kreditori.
 • Oligopols ir tirgus stāvoklis, kurā tirgus piedāvājuma vai pieprasījuma pusi pārstāv vairāki dalībnieki, kas pārvalda noteiktas preces tirgu.

P

 • Paja ir naudas summa, ko dalībnieks ir ieguldījis noteiktā laika posmā.
 • Pamatlīdzekļi ir īpašums, kas pieder uzņēmumam un tiek izmantots tā uzņēmējdarbībā, bet ko uzņēmums nepārdot un nepērk kā tirdzniecības apgrozījuma daļu.
 • Papildinātāji ir preces, kas nereti tiek patērētas vienlaicīgi, piemēram, degviela un automobilis.
 • Papildinošās preces ir preces, kuru pieprasījumam pieaugot, pieaug arī pieprasījums pēc kādām citām precēm, piemēram, jaunu automašīnu pieprasījuma pieaugums veicinās arī pieprasījuma pieaugumu pēc jaunām riepām.
 • Papīrnauda ir naudaszīme, ko valsts kā obligātu maksāšanas līdzekli izlaiž apgrozībā.
 • Parādnieks ir fiziska vai juridiska persona, kurai ir parāds.
 • Parāds ir naudas vai kādas citas vērtības, kas kādam ir aizdotas.
 • Pārapdrošināšana ir darbība, kad kāda daļa no apdrošinātāja apstiprinātā riska tiek nodota kādam citam apdrošinātājam.
 • Pastāvīgās izmaksas ir uzņēmuma izmaksas, kas rodas pastāvīgi un atkarībā no ražotās produkcijas daudzuma nemainās.
 • Pašvaldības nodeva ir pašvaldības domes noteikts maksājums, kas obligāti jāveic pašvaldības pamatbudžetā vai pašvaldības speciālajā budžetā likumā paredzētajos gadījumos.
 • Pašvaldības uzņēmums ir viena īpašnieka uzņēmums, kurā visa manta ir pašvaldības īpašums.
 • Patents ir monopola tiesības jauno ideju vai produktu lietot 17 gadus, kā arī apliecība, kas tiek izsniegta izgudrotājam, piešķirot tam tiesības izmantot savu izgudrojumu.
 • Patērētāja kredīts ir kredīts, kas sniedz iespēju saņemt naudu, preces vai pakalpojumus tagad, maksājot par tiem vēlāk. Vienkāršiem vārdiem sakot, kredīts sniedz iespēju iegādāties kaut ko, pirms par to tiek samaksāts.
 • Patērētāji ir cilvēki, kas lieto preces un / vai pakalpojumus.
 • Patēriņa kredīts ir kredīta veids, kas tiek piešķirts personām, pārdodot personīgā patēriņa preces uz vēlāku nomaksu. Par patēriņa kredītu, kā par jebkuru kredītu, tiek iekasēti arī aizdevu procenti. Patēriņa kredīts visbiežāk tiek izmantots ilglietojamu preču, mājokļa vai automašīnas iegādei.
 • Pārdoto preču izmaksas ir visas izmaksas, kas radušās, pārdodot produkciju, ieskaitot arī tādas izmaksas kā ražošanas izmaksas un ražošanā tieši iesaistītā personāla izmaksas.
 • Pārprodukcija ir realizācijas iespējas pārsniegušais produkcijas daudzums.
 • Peļņa ir naudas summa, par kuras tiesu palielinās uzņēmuma kapitāls sekmīgas saimnieciskās darbības rezultātā, kā arī starpība starp uzņēmuma ienākumiem un ražošanas izmaksām.
 • Piedāvājums ir pārdevēju ekonomiskā rīcība, kas atspoguļo to centienus pārdot noteiktu preču vai pakalpojumu daudzumu konkrētā laika periodā, balstoties uz to cenām un ārpus cenas faktoriem.
 • Pieprasījuma inflācija ir situācija, kurā preču ir pārāk maz, bet naudas ir pārāk daudz.
 • Pieprasījums ir patērētāju vēlmes un iespējas iegādāties kādu preci vai pakalpojumu par noteiktu cenu, noteiktā vietā un laikā.
 • Pievienotās vērtības nodoklis jeb PVN ir nodoklis, kas procentu veidā tiek aprēķināts no rēķinā iekļautās preču vai pakalpojumu neto vērtības.
 • Pirktspēja ir spēja par saviem naudas līdzekļiem nopirkt noteiktu preču daudzumu.
 • Preču zīme ir uzņēmuma preču vai pakalpojumu īpašs nosaukums, attēls vai simbols, kas tiek lietots to iezīmēšanai.
 • Premiālā darbu algas sistēma ir sistēma, ar kuru iespējams papildināt gan gabaldarba algas sistēmu, gan laika darba algas sistēmu un kurā prēmijas apmēru regulē noteikti rādītāji, kuru sasniegšana nodrošina algas piemaksas jeb prēmiju.
 • Privātie uzkrājumi ir mājsaimniecību ienākumu daļa, kas netiek tērēta nodokļu samaksāšanai, vai preču vai pakalpojumu iegādei.
 • Privatizācija ir darbību kopums, kura rezultātā mainās privatizējamā uzņēmuma īpašnieks.
 • Procenti ir maksa par naudas izmantošanu un līdz ar to arī kapitāla īpašnieka ienākums.
 • Procentu likme ir cena par naudas kapitāla jeb kredīta lietošanu noteiktā laika periodā.
 • Progresīvais nodoklis ir nodoklis, kura procentu likme palielinās līdz ar ienākumu palielināšanos.
 • Proporcionālais nodoklis ir nodoklis, kura procentu likme paliek nemainīga neatkarīgi no ienākumu apmēra.
 • Protekcionisms ir valsts ražotāju aizsardzība no lētāku ārvalstu preču konkurences, kurā kā instruments tiek pielietotas ievedmuitas. Protekcionisms samazina valsts ekonomikas konkurētspēju, kavē tās attīstību, kā arī kavē tās integrāciju pasaules tirgū.

R

 • Ražošanas faktori ir resursi, kas iesaistīti ražošanā, piemēram, zeme, darbaspēks, kapitāls, informācija, kā arī uzņēmējdarbības spējas.
 • Ražošanas izmaksas ir visas uzņēmuma izmaksas, izteiktas naudas formā, kas veidojas produktu ražošanas un realizēšanas rezultātā.
 • Ražošanas līdzekļi ir visi pamatlīdzekļi, kas pieder uzņēmumam.
 • Reālā darba alga ir preču daudzums, ko iespējams iegādāties par saņemto darba algu.
 • Reeksports ir no ārzemēm ievesto preču eksports uz kādu citu valsti bez būtiskās pārveides vai apstrādes.
 • Reforma ir pārveidojums, pārkārtojums jeb pārmaiņa.
 • Regresīvais nodoklis ir nodoklis, kura procentu likme samazinās, palielinoties ienākumiem.
 • Reklāma ir komunikācijas veids, ko fiziskas vai juridiskas personas pielieto informācijas izplatīšanai ar maksas līdzekļu starpniecību, lai radītu patērētājos vēlmi reklamēto produktu iegādāties.
 • Rekvizīts ir formāls elements, kas nepieciešams juridisko darījumu dokumentos un bez kura dokumentam un darījumam nav juridiska spēka.
 • Rēķins ir dokuments, kurā tiek atspoguļoti naudas ieņēmumi, izdevumi un citi rādītāji vai arī ir norādīta maksājamā summa.
 • Rentabilitāte ir rādītājs, kas norāda uz uzņēmuma darbības efektivitāti un kas tiek izteikts procentos, dalot uzņēmuma peļņu ar uzņēmuma pašu vai kopējo kapitālu.
 • Rente ir ienākums, ko īpašnieks, regulāri nestrādājot, saņem no īpašuma, zemes vai kapitāla.
 • Resursi ir līdzekļi, līdzekļu avoti, krājumi vai jebkas, kas var tikt pielietots ražošanas procesā.
 • Revīzija jeb audits, jeb auditēšana ir kādas fiziskas vai juridiskas personas darbības pārbaude, ko veic profesionāla persona, attiecīgi revidents vai auditors, novērtējot un apkopojot informāciju, kā arī sniedzot savus ieteikumus un atzinumu.
 • Rezerves kapitāls ir sabiedrības uzkrātais kapitāls, ko veido obligātie peļņas atskaitījumi un kas tiek izmantots neparedzētu izdevumu segšanai. Rezerves kapitālu drīkst izmantot tikai tādā gadījumā, kad uzņēmums tiek likvidēts.
 • Robežieņēmumi ir ienākumi, kas radušies vienas papildus produkcijas vienības virs plānotā apgrozījuma pārdošanas rezultātā.
 • Robežizmaksas ir izmaksas, kas radušās vienas papildus produkcijas vienības virs plānotā daudzuma saražošanas rezultātā.

S

 • Sabalansēts budžets ir budžets, kurā ienākumi ir vienādi ar izdevumiem.
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ir uzņēmējsabiedrība, kuras pamatkapitālu veido kapitāla daļas jeb sabiedrības dalībnieku ieguldītais īpašums. Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību, kā noprotams, pastāv ierobežota atbildība, tās daļas netiek publiski pārdotas, kā arī uzņēmuma pastāvēšana nav atkarīga no kapitāla daļu īpašnieku maiņas.
 • Sabiedriskā organizācija ir organizācija, kurā apvienojušās 10 vai vairāk personas, lai kopīgi sasniegtu mērķi, kam nav peļņas gūšanas rakstura un nolūka.
 • Saimnieciskā darbība ir jebkura darbība, kas tiek veikta par atlīdzību, piemēram, preču ražošana, darbu izpilde, tirdzniecība, pakalpojumu sniegšana utt.
 • Saldo ir naudas ieņēmumu un izdevumu starpība noteiktā laika periodā.
 • Sanācija ir risinājums maksātnespējas procesam, kurā plānveidīgi tiek īstenoti pasākumi, lai novērtu parādnieka potenciālo bankrotu, atjaunotu maksātspēju un apmierinātu kreditoru prasības.
 • Serviss ir pakalpojumu sniegšana.
 • Sezonālais bezdarbs ir bezdarba veids, kas saistīts ar atsevišķu tautsaimniecības nozaru darba aktivitāšu izmaiņām noteiktā laika periodā, kas saistītas ar sezonalitāti, piemēram, lauksaimniecības darbu sezonalitāti.
 • Sindikāts ir vairāku uzņēmumu apvienība, kuri nodarbojas ar vienveidīgas produkcijas ražošanu.
 • Sociālais nodoklis ir obligāts maksājums valsts sociālās apdrošināšanas budžetā, kas attiecīgi rada sociāli apdrošinātas personas tiesības uz tādiem pakalpojumiem kā vecuma pensija, invaliditātes pensija, apgādnieka zaudējuma pensija, slimības pabalsts, maternitātes pabalsts, maksājumi bezdarba gadījumā, kā arī apbedīšanas pabalsts.
 • Soliditāte ir rādītājs, kas norāda uz uzņēmuma spēcīgumu finansiālajā jomā.
 • Spekulēšana ir darbība, kurā tiek pirktas vai pārdotas akcijas ar mērķi gūt ātru peļņu.
 • Stagflācija ir naudas pirktspējas krišanās, ko pavada preču pieprasījuma samazināšanās un ražošanas sašaurināšanās.
 • Stagnācija ir sastingums tirdzniecībā, ražošanā un citos tiem līdzīgos procesos.
 • Starpnieks ir persona, kas citu personu vārdā veic preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu, nekļūstot par to īpašniekiem vai klientiem, lai realizētu šo personu intereses darījumos, kas saistīti ar preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu.
 • Statūtkapitāls ir statūtsabiedrības dalībnieku iemaksas, kas veiktas par līdzdalību sabiedrībā.
 • Statūtsabiedrība ir dalībnieku apvienība, kas izveidota uz statūtu pamata, kurus pieņēmuši tās dibinātāji.
 • Streiks ir situācija, kurā darbinieki pārtrauc vai pat neatsāk darbu, tajā pašā laikā atrodoties savās darba vietās.
 • Strukturālais bezdarbs ir bezdarba veids, kas saistīts ar darbspēja pieprasījuma izmaiņām, rodoties jaunām nozarēm, nomainoties tehnoloģijām u.tml.
 • Subsīdijas ir valsts maksājumi vietējiem ražotājiem, kas sniedz tiem iespējas pārdot savas preces ārvalstīs par zemāku cenu nekā tās varētu pārdot vietējā tirgū.

T

 • Tāme ir ienākumu un izdevumu iepriekšējs aprēķins.
 • Tranzīts ir preču vai citu priekšmetu pārvietošana caur kādas valsts teritoriju starp diviem muitas robežpunktiem.
 • Termiņa depozīti ir noguldījumi bankās vai krājaizdevu sabiedrībās, par kuriem tiek maksāti procenti vai līdzekļi, kas bez soda var tikt izņemti tikai pēc līgumā noteiktā termiņa beigām.
 • Termiņš ir laikaposms, kas tiek atvēlēts kāda uzdevuma veikšanai, kā arī šī posma beigu moments.
 • Tiešās investīcijas ir tieši ilgtermiņa ieguldījumi, kā arī kapitāla ieguldīšana kādas valsts produkcijas ražošanā, nevis šīs valsts finanšu institūcijā.
 • Tiešās izmaksas ir visas izmaksas, kas ir tieši attiecināmas uz produkta (preces vai pakalpojumu) ražošanu.
 • Tieši zaudējumi ir negatīva tīrā peļņa jeb naudas summa, kas radusies, uzņēmuma kopējajiem izdevumiem pārsniedzot kopējos ienākumus.
 • Tiešie nodokļi ir nodokļi, kas tiek tieši atskaitīti no ienākumiem, piemēram, iedzīvotāju ienākumu nodoklis.
 • Tirdzniecības bilance ir starpība starp valsts eksporta un importa vērtību. Ja eksporta vērtība ir lielāka par importa vērtību, valsts tirdzniecības bilance ir pozitīva, bet, ja eksporta vērtība ir mazāka par importa vērtība, valsts tirdzniecības bilance ir negatīva.
 • Tirdzniecības zīme ir īpašs nosaukums, attēls vai simbols, kas tiek lietots uzņēmuma ražoto preču vai sniegto pakalpojumu iezīmēšanai un kas ļauj identificēt uzņēmumu, tā ražoto preci vai sniegto pakalpojumu.
 • Tirgus ir vieta, kurā norisinās darījumi starp pircējiem un pārdevējiem, un ir pirkšanas un pārdošanas aktu kopums.
 • Tirgus cena ir cena, par kuru preces un pakalpojumi tiek apmainīti pret naudu.
 • Tirgus ekonomika ir ekonomiskā sistēma, kurā ekonomiskie lēmumi nacionālā līmenī veidojas no tiem lēmumiem, ko pieņem atsevišķi tirgus dalībnieki.
 • Tirgzinības ir process, kas ietver preču vai pakalpojumu pārdošanas veicināšanu, izmantojot tādus elementus kā produkts, cena, vieta un veicināšana.
 • Tradicionālā ekonomika ir ekonomiskā sistēma, kurā ierobežotie resursi tiek izdalīti saskaņā ar pastāvošo tradīciju un vairākums preču tiek ražotas un patērētas lokāli, tāpēc izaugsme un jebkādas izmaiņas norisinās ļoti lēni.
 • Trests ir uzņēmumu apvienība, liela akciju sabiedrība, kurā uzņēmumiem nav ne komerciālās, ne ražošanas neatkarības. Trests apvieno gan vienas nozares uzņēmumus, gan uzņēmumus, kas nodarbojas ar secīgu izejvielu pārstrādi.
 • Transferti ir cilvēku ienākumi no pensijām, pabalstiem un ziedojumiem.

U

 • Uzkrājumi ir naudas summa, kas paredzēta noteiktu izmaksu, zaudējumu vai parādu segšanai, ja vien tās ir attiecināmas uz pārskata gadu vai iepriekšējiem gadiem.
 • Uzņēmējdarbība ir sistemātiska un ilgstoša ekonomiskā darbība un kapitāla ieguldīšana, kas vērsta uz preču ražošanu un realizēšanu, pakalpojumu sniegšanu, darbu izpildi, tirdzniecību ar mērķi gūt peļņu.
 • Uzņēmējdarbības risks ir risks, kas izriet no paša uzņēmuma un no tā uzņēmējdarbības veida, un var būt saistīts gan ar uzņēmuma vadību, gan ar ražošanu, gan ar tirgzinību, gan ar konkurenci utt.
 • Uzņēmējdarbības spējas ir spējas koordinēt un kombinēt dažādus ražošanas faktorus tā, lai tiktu nodrošināta preču ražošana vai pakalpojumu sniegšana.
 • Uzņēmējs ir fiziska vai juridiska persona, vai vairāku šādu personu apvienība, kas daļu sava īpašuma norobežo uzņēmējdarbības veikšanai, pārzina uzņēmumu un tā mantu, kā arī saskaņā ar likumiem uzņemas par to materiālo atbildību, esot par prasītāju un atbildētāju gan tiesā, gan saimnieciskajā tiesā, gan šķīrējtiesā.
 • Uzņēmējsabiedrība ir fizisko vai juridisko personu apvienība, kas veic uzņēmējdarbību, vai uzņēmēja īpašuma daļa, kas kā vienota materiālo un nemateriālo elementu kopība ir nodalīta uzņēmējdarbības veikšanai.
 • Uzņēmuma līdzekļi ir ieņēmumi no uzņēmuma preču un pakalpojumu pārdošanas un ir galvenais uzņēmuma līdzekļu avots.
 • Uzplaukums ir biznesa cikla fāze, kurā reālais ražošanas apjoms attiecībā pret cikla zemāko punktu palielinās.
 • Ūtrupe ir īpašuma izpārdošana vairāksolīšanā.

V

 • Valde ir vēlēta institūcija, kas nodarbojas ar kāda uzņēmuma vai organizācijas vadīšanu.
 • Valdība ir valsts varas augstākā izpildinstitūcija.
 • Valsts aizņēmums ir valsts aizņēmumu obligāciju izlaišana. Šajā gadījumā valsts ir debitora jeb naudas aizņēmēja lomā, tāpēc arī valsts iedzīvotāju parādnieka lomā. Aizņēmumu obligācijas tiek izlaistas, lai valsts varētu papildināt savus budžeta līdzekļus.
 • Valsts nodeva ir maksājums, kas obligātā kārtā ir jāveic valsts budžetā, likumā noteiktajos gadījumos pašvaldības budžetā kā atlīdzība par valsts institūciju sniegto nodrošinājumu uzņēmējdarbībai vai pakalpojumiem, vai speciālajiem mērķiem, kas paredzēti likumos, piemēram, ceļu, ostu un komunikāciju sistēmu uzturēšanai un attīstībai, teritorijas labiekārtošanai, iedzīvotāju un dabas ekoloģiskajai aizsardzībai u.tml.
 • Valsts parāds ir vērtspapīru daudzums, kas laists valsts apgrozībā.
 • Valsts uzņēmums ir viena īpašnieka uzņēmums, kurā visa manta ir valsts īpašums.
 • Valūta ir kādas valsts naudas vienība vai tajā pieņemtā naudas sistēma.
 • Valūtas kurss ir kādas valsts valūtas pārdošanas cena, kas tiek izteikta citu valstu valūtās.
 • Vekselis ir komercdarījuma dokuments, ar ko vekseļa devējs ir apņēmies samaksāt tā turētājam noteikto naudas summu.
 • Vērtība ir cena.
 • Vērtspapīrs ir privāttiesību dokuments, kas apliecina emitenta saistību ar dokumenta valdītāju un kas var būt publiskās apgrozības objekts, tomēr tajā nostiprinātais tiesību apjoms paliek nemainīgs.
 • Vidējās izmaksas ir izmaksu summa, kas nepieciešama vienas produkcijas vienības ražošanai.
 • Viena īpašnieka uzņēmums ir uzņēmums, kurā īpašnieks vienpersoniski pārvalda uzņēmumu, uzņemoties atbildību un risku, izlemjot, kādu peļņas daļu paredzēt uzņēmuma attīstībai un kā pārveidot ražošanu, lai tā atbilstu tirgus pieprasījumam.

Z

 • Zaudējumi ir izdevumi, kas rodas neparedzētu apstākļu dēļ.
 • Zemnieku saimniecība ir individuālais uzņēmums, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produkcijas ražošanu, izmantojot īpaši šim mērķim paredzēto ražošanas līdzekli, proti, zemi.
 • Zvejnieku saimniecība ir uzņēmums, kas nodarbojas ar uzņēmējdarbību, izmantojot šim mērķim piešķirtos zivju resursu limitus.